چهارشنبه 02 خرداد 1403

 

 

ریاست

     شکراله شهرامی

     کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
     ایمیل: shshahrami@nri.ac.ir