چهارشنبه 02 خرداد 1403
وظایف رسمی مرکز منطقه ای غرب پژوهشگاه نیرو عبارتند از:
 • طراحی، تدوین و اجرای دوره های آموزشی تخصصی متناسب با فناوری های جدید و مورد نیاز صنعت آب و برق:
 • ارزیابی و تعیین صلاحیت حرفه ای پیمانکاران صنعت آب و برق
 • راهبری، نظارت، برنامه ریزی و مدیریت آموزش های برون سپاری شده
 • آموزش های ترویجی و توسعه آگاهی های عمومی با هدف اصلاح الگوی مصرف آب و برق و مدیریت بحران
 • انجام پژوهش های علمی - کاربردی به منظور ارتقاء و بروزرسانی دوره های آموزشی
 • برگزاری آزمون های استخدامی و ارتقاء شغلی

 

آموزشی
 • نياز سنجی آموزشی
 • طراحی دوره های آموزشی
 • توليد بسته های آموزشی
 • ارزشيابی دوره های آموزشی
 • ارائه آموزشهای همگانی
 • اطلاع رسانی و روند تحول فناوری صنعت آب و برق

 

پژوهشی
 • شناسايی و بررسی مشكلات صنعت آب و برق و ارائه برنامه يا طرح پژوهشي
 • انجام طرحهای پژوهشی و ارائه نتايج آن
 • اشاعه فرهنگ پژوهش و نوآوری از طريق برگزاری سمينارها ، ‌همايشهای علمی و كارگاههای آموزشی خاص ‌، انتشارات و نظاير آن

 

خدمات
 • به منظور ارتقاء سطح كيفيت آموزشهای ارائه شده و استفاده بهينه از ظرفيتهای موجود زير قابل ارائه می باشد.
 • مشاوره ای ( مانند مطالعه ، طراحی ، نظارت و موارد مشابه )
 • فنی و مهندسی ( مانند خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی و ...)
 • پشتيبانی ( مانند مديريت پروژه های آموزشی ، مديريت انتقال فناوری ، سنجش سطح دانش ، تخصص و مهارت نظير برگزاری آزمون و ايجاد مراكز رشد و...)