چهارشنبه 02 خرداد 1403
خدمات

پشتيبانی ( مانند مديريت پروژه های آموزشي ، مديريت انتقال فناوری ، سنجش سطح دانش ، تخصص و مهارت نظير برگزاری آزمون و ايجاد مراكز رشد و...)

فنی و مهندسی ( مانند خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی و ...)

مشاوره ای ( مانند مطالعه ، طراحي ، نظارت و موارد مشابه )

به منظور ارتقاء سطح كيفيت آموزشهای ارائه شده و استفاده بهينه از ظرفيتهای موجود زير قابل ارائه می باشد.

پژوهشی

شناسايی و بررسی مشكلات صنعت آب و برق و ارائه برنامه يا طرح پژوهشی

انجام طرحهای پژوهشي و ارائه نتايج آن

اشاعه فرهنگ پژوهش و نوآوری از طريق برگزاری سمينارها ، ‌همايشهای علمی و كارگاههای آموزشی خاص ‌، انتشارات و نظاير آن

دفتر مرکزی و مراکز زیر مجموعه
دفتر مرکزی: دفتر مرکزی این مجتمع واقع در کرمانشاه، خیابان شهید امجدیان جنب شرکت توزیع کل نیروی برق ستان کرمانشاه ، شامل سه ساختمان متشکل از چندین کلاس، سایت رایانه، سالن برگزاری جلسات، غذاخوری و نمازخانه است که همه روزه پذیرای فراگیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در ناحیه غرب می باشد.
پژوهشگاه نیرو، مرکز منطقه ای غرب- دفتر مرکزی

پژوهشگاه نیرو، مرکز منطقه ای غرب- دفتر همدان

پژوهشگاه نیرو، مرکز منطقه ای غرب- دفتر کردستان