چهارشنبه 02 خرداد 1403
نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
مرکز آموزشی غرب
شکراله شهرامی رئیس مرکز shshahrami@nri.ac.ir 08338234431
بابک مرادی رئیس اداره آموزشهای تخصصی bmoradi@nri.ac.ir 08338251722
ایرج نظری رئیس اداره هماهنگی و اجرا inazari@nri.ac.ir 08338236030 داخلی 1025
حمیدرضا سحرخیز رئیس اداره صلاحیتهای حرفه ای hsaharkhiz@nri.ac.ir 08338236030 داخلی 1037
محمدعلی حمزه ای مرکز رشد mhamzei@nri.ac.ir 08338236030 داخلی 1066
محمدرضا کولیوند حراست mkolivand@nri.ac.ir 08338236030 داخلی 1023